Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi kupujúcim a predávajúcim. Predmetom kúpnej zmluvy je kúpa a predaj on-line produktov predávajúceho, vstupeniek na kurzy a semináre predávajúceho v elektronickom obchode na internetovej stránke http://viktorschiller.sk/

Predávajúci: Ascent s.r.o.
Miesto podnikania: Znievska 17, 851 06 Bratislava
IČO: 50177702
DIČ: 2120203932
Bankové spojenie: FIO banka, SK22 8330 0000 0028 0108 5381, BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX.
Pre platby z ČR je možný prevod na účet vo formáte 2801085381/2010 za rovnakých podmienok ako prevod v rámci Českej republiky.
Predávajúci je zapísaný v Obchodnom registri v Bratislave 1, odd. Sro, vl. č. 109164/B.

2. Objednávka produktu a uzatvorenie kúpnej zmluvy

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých predpísaných údajov a náležitostí požadovaných pri vypĺňaní objednávky. Emailová adresa kupujúceho zadaná v objednávke bude použitá na doručovanie všetkých informácií kupujúcemu a považuje sa za trvanlivý nosič, v zmysle § 2 ods. 7 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku, alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 102/2014 Z. z.“). Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva sa považuje za uzavretú záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy predávajúcim. Záväzným akceptovaním objednávky predávajúcim sa rozumie oznámenie o evidencii objednávky, zaslané na e-mailovú adresu kupujúceho. Kupujúci uskutočnením objednávky akceptuje obchodné podmienky pre dodanie produktu vyhlásené predávajúcim. Vzťahy kupujúceho a predávajúceho sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú pre obe strany záväzné, pokiaľ nie je v zmluve ustanovené inak.

V prípade, že objednaným produktom je elektronický obsah podľa § 2 ods. 8 zákona č. 102/2014 Z. z., takýto elektronický obsah je chránený príslušnými ustanoveniami zákona č. 185/2015 Z. z. autorský zákon v platnom znení (ďalej len „autorský zákon“), jeho autorom je predávajúci a uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci súhlasí s tu uvedenými licenčnými podmienkami k tomuto elektronickému obsahu, kde predávajúci vystupuje ako poskytovateľ a kupujúci ako nadobúdateľ licencie a berie na vedomie, že na tento elektronický obsah sa vzťahujú príslušné ustanovenia autorského zákona.

Licenčné podmienky

1. Poskytovateľ poskytuje nadobúdateľovi nevýhradné právo vytvoriť a uchovávať primeraný počet kópií predmetného elektronického obsahu, ktorý nadobúdateľ môže prezerať a primerane používať alebo inak zobrazovať bez obmedzenia počtu takýchto použití, a to len pre svoje vlastné nekomerčné použitie. Nadobúdateľ môže elektronický obsah poskytovateľa používať na akomkoľvek zariadení, ktoré takéto použitie umožňuje, pričom poskytovateľ neposkytuje žiadnu záruku za možnosť použitia jeho elektronického obsahu na akomkoľvek zariadení.

2. Nadobúdateľ nie je oprávnený predmetný elektronický obsah ďalej predávať, prenajímať, požičiavať, akokoľvek šíriť, distribuovať, vysielať, poskytovať naň sublicencie ani akýmkoľvek iným spôsobom poskytovať takéto práva akejkoľvek inej osobe, či už k celku alebo k akejkoľvek jeho časti. Nadobúdateľ je ďalej povinný zachovávať označenia dotknutého elektronického obsahu týkajúce sa autorstva poskytovateľa. Nadobúdateľ sa tiež zaväzuje neumožňovať iným osobám akékoľvek porušovanie autorských práv poskytovateľa k predmetnému elektronickému obsahu a takéto prípadné porušenia sa zaväzuje poskytovateľovi oznámiť.

3. Nadobúdateľ berie na vedomie, že zaplatením kúpnej ceny za elektronický obsah na neho neprechádzajú žiadne práva a povinnosti autora podľa autorského zákona, okrem tých, ktoré sa vzťahujú na oprávnené použitie tohto elektronického obsahu v súlade s týmito licenčnými podmienkami a autorským zákonom.

3. Cena produktov

Ceny za produkty uvedené v internetom obchode predávajúceho sú aktuálne a platné v dobe objednania tovaru. Kupujúci dostane služby za cenu platnú v okamihu objednania. Predávajúci si vyhradzuje právo na opravu zjavných tlačových chýb. Kúpna cena bude považovaná za zaplatenú až po pripísaní celej kúpnej ceny na účet predávajúceho. Faktúra vystavená na základe kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim je súčasne daňovým dokladom a je odoslaná kupujúcemu elektronicky. Na vyžiadanie kupujúceho je možné faktúru zaslať aj poštou. Využitie produktu kupujúcim je možné až po jeho úplnom zaplatení, pokiaľ nie je dohodnuté inak. V prípade, ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za tovar vo výške a za podmienok dohodnutých v kúpnej zmluve, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy.

4. Odstúpenie od zmluvy a storno poplatky

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v lehote štrnástich (14) kalendárnych dní od jej uzatvorenia (potvrdenie objednávky na kurz zo strany predávajúceho) v súlade s § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z.  Kupujúci je povinný oznámiť odstúpenie od zmluvy predávajúcemu s uvedením čísla faktúry, pod ktorou bol produkt zakúpený. Odstúpenie je možné vykonať elektronicky, zaslaním emailu na emailovú adresu predávajúceho: kurzy@viktorschiller.sk.

V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy prostredníctvom emailu, je predávajúci povinný ihneď po prijatí takéhoto odstúpenia poskytnúť mu o tom potvrdenie.

Ak kupujúci po uzatvorení zmluvy požiada o zmenu termínu kurzu, kotrý si zakúpil za zľavnenú cenu nemusí mu byť táto zľava priznaná na  náhradný kurz. 

Ak kupujúci zruší svoju účasť na kurze (ostúpi od zmluvy) v lehote viac ako 14 dní od jej podpísania a nevyberie si náhradný termín, budú mu účtované nasledovné storno poplatky: 

- do 14 dní pred začatím kurzu, bez storno poplatku tzn. má nárok na vrátenie plnej výšky z ceny kurzu,
- 13 - 4 dni pred začatím kurzu, storno poplatok 50 % z celkovej ceny kurzu,
- 4 dní a menej pred začatím, storno poplatok 100 % z celkovej ceny kurzu.

V prípade, že kupujúci zruší kurz súčasťou ktorého je aj ubytovanie a tretia strana, poskytujúca toto ubytovanie, vyžaduje od predávajúceho storno poplatok za zrušenie už objednaného ubytovania, kupujúci je povinný uhradiť predávajúcemu aj tento storno poplatok.

Na kurzy ako také nie je poskytovaná záručná doba, nakoľko to v akom rozsahu nadobudne účastník vedomosti závisí vo veľkom rozsahu od neho samotného. Predávajúci však garantuje, že počas kurzu budú dodržané všetky podmienky pre realizáciu kurzu.

Garancia vrátenia peňazí sa dá uplatniť iba pri podmienkách, ak kupujúci absolvoval kurz a aplikoval metodiku kurzu na seba pod dohľadom nášho inštruktora. 

5. Dodacia lehota

Dodacia lehota pri on-line produktoch a vstupenkách na kurz alebo seminár nasleduje obratom po prijatí platby predávajúcim. Kupujúci dostane obratom e-mailom prístupy k on-line produktom alebo vstupenku na kurz alebo seminár. Dňom nasledujúcom po dni doručenia on-line produktov a vstupeniek začína plynúť 14-dňová lehota na odstúpenie od zmluvy v súlade s § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z.  

6. Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia v uvedenom znení na internetovej stránke predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky v prípade, že nie je medzi účastníkmi iná písomná dohoda. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platných v deň odoslania objednávky, platnú výšku ceny objednaného tovaru uvedenú v cenníku na internetovej stránke, ak nebolo v konkrétnom prípade preukázateľne dohodnuté inak.

Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené všeobecnými obchodnými podmienkami, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov, prípadne inými právnymi predpismi slovenského právneho poriadku. V prípade, že kupujúci je podnikateľom, vzťah medzi ním a predávajúcim sa riadi Obchodným zákonníkom.

Predávajúci a kupujúci súhlasia, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete, ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

Tieto obchodné podmienky vstupujú do platnosti dňa 31. 07 .2018.

 

Ochrana osobných údajov

je pre nás dôležité, aby osobné údaje kupujúceho boli v bezpečí. Všetky osobné údaje, ktoré sú získavané počas návštevy kupujúceho na našich stránkach sú spracovávané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“). Dobrovoľným vyplnením osobných údajov kupujúcim, kupujúci týmto dáva súhlas s ich spracovaním v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov v rozsahu uvedenom v registračnom formulári, t. j. predovšetkým  v nasledovnom rozsahu:

 •  meno a priezvisko,
 •  adresa pobytu (ulica, mesto, poštové smerovacie číslo, štát),
 •  telefonický kontakt (telefónne číslo),
 • e-mailová adresa.

Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné a budú použité výhradne k uskutočneniu plnenia kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim a nebudú inak zverejnené a poskytnuté tretej strane, s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykom, ktoré sa týkajú objednaného tovaru. Súčasne v súlade s § 62 ods. 2 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, kupujúci udeľuje predávajúcemu súhlas na používanie a spracovanie osobných údajov za účelom priameho marketingu. 

Kupujúci berie na vedomie, že má práva zaručené zákonom o ochrane osobných údajov, ktorý najmä v § 28 a nasledujúcich upravuje práva v oblasti ochrany osobných údajov, t. j. najmä, že poskytnutie údajov je dobrovoľné, že svoj súhlas môže bezplatne kedykoľvek odvolať prostredníctvom emailu zaslaného na adresu podpora(zavinac)viktorschiller.sk, že má právo prístupu k osobným údajom a právo na opravu týchto údajov, blokovanie nesprávnych údajov, ich likvidáciu, atď. V prípade pochybností o dodržiavaní práv sa môže obrátiť na predávajúceho alebo i priamo na Úrad na ochranu osobných údajov.

Osobné údaje sa spracovávajú za stanoveným účelom na obdobie 10 rokov, eventuálne až do prípadného odvolania súhlasu, pričom súhlas sa považuje za udelený do tej z vymenovaných skutočností, ktorá nastane prv.

Aké údaje uchovávame?

Počas vašej návštevy našich stránok zaznamenávame IP adresu, ktorú vám pridelil váš poskytovateľ internetu, z akých stránok ste navštívili našu stránku, ako dlho ste na našej stránke, ktoré konkrétne podstránky si prezeráte a pod. Tieto informácie nie sú považované za osobné a ani nie sú prepojené s vašími osobnými údajmi.

Vaše osobné údaje zadávate dobrovoľne do rôznych formulárov na našich stránkach: registračné formuláre, objednávkové formuláre, ankety. Najčastejšie uchovávame tieto osobné údaje: meno a priezvisko, adresa, email.

Ak chcete vedieť, ktoré konkrétne údaje uchovávame k vašej osobe, radi vám ich na požiadanie poskytneme písomne. Pokiaľ by i napriek našej snahe o aktuálnosť údajov boli niektoré záznamy nesprávne, radi ich opravíme.

Cookies

Používame cookies k tomu, aby sme zistili preferencie navštevníkov webových stránok a vedeli na základe toho prispôsobiť našu ponuku na mieru konkrétnemu návštevníkovi. Cookies sa môžu používať na to, aby sme zistili, či už ste naše stránky z vášho počítača niekedy navštívili.

Cookies sú textové súbory, ktoré uloží váš internetový prehliadač na váš disk v počítači. Ak si neprajete cookies ukladať, môžete ich deaktivovať vo vašom internetovom prehliadači.

Na čo tieto informácie používame?

Informácie, ktoré spracovávame, môžu byť použité na niektorú z nižšie uvedených činností:

 • Personalizovanie ponuky - vaše informácie nám pomáhajú prispôsobiť našu ponuku vašim individuálnym potrebám.
 • Zlepšenie internetovej stránky - pravidelne vylepšujeme našu internetovú stránku na základe informácií a spätnej väzby, ktorú nám dávate.
 • Vylepšenie zákazníckej podpory - vaše informácie nám pomáhajú efektívne odpovedať na vaše požiadavky a potreby.
 • Na spracovanie transakcií - vaše informácie, verejné alebo neverejné, nebudú nikdy predané, vymenené alebo postúpené tretím stranám bez vášho súhlasu, s výnimkou údajov nutných na spracovanie platobných transakcií a doručenie tovaru.
 • Na spracovávanie výsledkov súťaží, promoakcií, ankiet a pod.
 • Na odosielanie emailov - emailová adresa, ktorú ste zadali na našich stránkach, môže byť použitá na odosielanie informácií a aktualizácií týkajúcej sa vašej objednávky. Taktiež na odosielanie noviniek, rád, tipov a trikov, informácií o produktoch a službách, o pripravovaných akciách, atď.

Ak sa budete chcieť kedykoľvek odhlásiť z odoberania emailov, stačí, ak kliknete na odhlasovací odkaz, ktorý je umiestnený v emaile alebo nám napíšte a my vás odhlásime.

Odkazy tretích strán

Niekedy na našich stránkach odkazujeme na služby a produkty tretích strán. Webové stránky týchto tretích strán majú vlastné podmienky ochrany osobných údajov a sú nezávislé na našich. Z toho dôvodu nenesieme žiadnu právnu zodpovednosť za obsah a aktivity týchto tretích strán. I napriek tomu je našou snahou udržať vysokú úroveň bezpečnosti. Preto, ak máte akékoľvek podozrenie na nekalé chovanie týchto tretích strán, kontaktujte nás na podpora(zavinac)viktorschiller.sk. Ďakujeme.

Neposkytujeme vaše údaje tretím stranám

Nepredávame, neobchodujeme, ani žiadnym iným spôsobom neposkytujeme vaše osobné údaje tretím stranám. Výnimkou sú overení a spoľahliví partneri, ktorí nám asistujú pri vytváraní internetových stránok, spolupracujú na našich projektoch a obsluhujú vás. Títo partneri sú viazaní diskrétnosťou, súhlasili s uchovávaním vašich údajov v bezpečí a považujú ich za dôverné.

Odovzdanie vašich osobných údajov štátnym organizáciam je len na základe riadne vystavených a právoplatných právnych rozhodnutí, v súlade so zákonmi Slovenskej republiky.

Možnosť odhlásenia

Vaše osobné údaje používame na to, aby sme vás mohli informovať o našich projektoch, službách, produktoch, anketách a pod. Vaša účasť je, samozrejme, dobrovoľná. Pokiaľ by ste s prijímaním týchto informácií nesúhlasili, môžete nám to kedykoľvek oznámiť, aby sme vaše údaje zablokovali.

Z odberu emilových správ sa môžete kedykoľvek odhlásiť aj sami. Stačí kliknúť na priložený odhlasovací odkaz v emaile, prípadne nám spätne napísať, že si už emaily neprajete dostávať a my vás odhlásime.

Zmeny v podmienkach o ochrane osobných údajov

Ak sa rozhodneme zmeniť podmienky o ochrane osobných údajov, uverejníme ich na tejto stránke.

Tieto podmienky sú platné od 31. 07. 2018.

Kontaktujte nás

Ak máte akékoľvek otázky alebo podnety, napíšte nám, prosím, s radosťou odpovieme.

Acent s.r.o.
Znievska 17, 851 06 Bratislava
Web: www.viktorschiller.sk
Email:podpora@viktorschiller.sk
Telefón: +421 917 338 731

Aktualizované: 21. 05. 2018

Kto je prevádzkovateľom?

Prevádzkovateľ je osoba, ktorá určuje účel a prostriedky spracovania osobných údajov. V prípade vašich osobných údajov, ktoré spracúvame, je prevádzkovateľom Ascent s.r.o., so sídlom Znievská 17, 851 01 Bratislava, IČO: 35 942 436, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 3627/B (ďalej „Dôvera“, „my“, „nás“, „naše“). Môžete nás kedykoľvek kontaktovať na uvedenej adrese, elektronickou poštou na adrese: info@dovera.sk alebo telefónnom čísle: 0850 850 850. V prípade, ak sa vaša žiadosť týka ochrany osobných údajov, napíšte našej osobe zodpovednej za ich ochranu. Kontakt na ňu nájdete nižšie.

Kto je osobou zodpovednou za ochranu osobných údajov?

Spoločnosť Ascent s.r.o. má menovanú osobu zodpovednú za ochranu osobných údajov, na ktorú sa môžete kedykoľvek obrátiť písomne na adrese sídla spoločnosti alebo elektronickou poštou na adrese podpora@viktorschiller.sk

Na aké účely a na akých právnych základoch spracúvame vaše osobné údaje?

 • Vykonávanie verejného zdravotného poistenia - je to naša hlavná činnosť a oprávnenie na spracúvanie vašich osobných údajov nám vyplýva priamo z osobitných zákonov (najmä zákona č. 580/2004 Z. z. a 581/2004 Z. z. v platnom znení). V mnohých prípadoch vám alebo iným subjektom priamo zákon ukladá povinnosť nám oznamovať vaše osobné údaje, aby sme mohli riadne vykonávať verejné zdravotné poistenie.
 • Bezpečné a kvalitné poskytnutie najmä neodkladnej zdravotnej starostlivosti - osobné údaje pre tento účel spracúvame s vašim súhlasom alebo ako ochranu vašich životných záujmov, ak nie ste schopní udeliť súhlas. Vybrané údaje o vašom zdravotnom stave sprístupňujeme záchranných zdravotným službám (BL112), aby vám mohli poskytnúť bezpečnú a kvalitnú zdravotnú starostlivosť.
 • Poskytovanie kvalitnej a účelnej zdravotnej starostlivosti pre poistencov prostredníctvom našej spolupráce so zapojenými poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti v rámci projektu Dôvera pomáha - osobné údaje pre tento účel spracúvame s vaším súhlasom. Bez vášho súhlasu nie je možné zúčastňovať sa tohto programu, nakoľko spracovanie osobných údajov zapojenými poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti je nevyhnutným predpokladom fungovania celého programu.
 • Poskytovanie informácií súvisiacich so zdravím prostredníctvom vykonávania poradenstva súvisiaceho s verejným zdravotným poistením. Osobné údaje sú spracúvané za účelom zjednodušenia prístupu a zvýšenia rozsahu dostupných informácií týkajúcich sa riešenia situácií súvisiacich so zhoršením zdravotného stavu, s diagnostikou a ordinovanou liečbou už liečených akútnych ochorení, či potrebou orientácie sa v systéme dostupných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti pri akútnych stavoch. Informácie poskytujeme všetkým našim poistencom formou poskytovania rady lekárom a inými zdravotníckymi pracovníkmi (DôveraLinka 24) - osobné údaje pre tento účel spracúvame s vašim súhlasom. Udelenie súhlasu nie je podmienkou poskytnutia poradenstva.
 • Pre účely skvalitňovania našich služieb ako aj dokumentáciu plnenia vašich oznamovacích povinností a komunikácie s vami pre účel vykonávania verejného zdravotného poistenia vykonávaného na základe osobitných právnych predpisov zaznamenávame hovory (spracúvame hlasové záznamy) v prípade, ak nás kontaktujete na našom Call centre.
 • Pre účely podávania, prijímania, evidenciu, vybavovanie a kontrolu sťažností podnetov a žiadostí podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov, vybavovanie a evidenciu podnetov o protispoločenskej činnosti, ako i plnenie ďalších povinností v zmysle zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • Pre účel evidencie hlásení o neobvyklých obchodných operáciách a ich vybavenia - nakoľko sme povinnou osobou podľa zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu sme povinní vykonať identifikáciu klienta na účely vykonania starostlivosti vo vzťahu ku klientovi a za tým účelom aj kopírovať úradné doklady (najmä preukaz totožnosti).
 • Pre účel vedenia právnej agendy a súdnych sporov - na základe osobitných právnych predpisov spracúvame vaše osobné údaje pre účely aktívnych, pasívnych súdnych sporov, správnych konaní a exekúcií.
 • S plnením určených zákonných povinností je neoddeliteľne spojené aj vedenie agendy účtovníctva - v zmysle zákona o účtovníctve či iných súvisiacich zákonov spracúvame osobné údaje aj pre tento účel.
 • Pokiaľ ste našim zmluvným dodávateľom, ste fyzickou osobou alebo vo vašom mene komunikujeme s vašimi poverenými osobami, spracúvame vaše alebo ich osobné údaje na účely plnenia zmluvy, vrátane predzmluvných vzťahov a prípadného uplatnenia a vymáhania našich pohľadávok voči vám.
 • Pre účely priameho marketingu (zasielanie pravidelného newslettera alebo občasné e-maily o službách a produktoch Dôvery a zasielanie informácií súvisiacich s našou činnosťou, našou propagáciou, informácií o našich zmluvných partneroch a prieskumy trhu), ak sa zúčastňujete našich súťaží, ktoré vyhlasujeme, žiadate nás o grant a my posudzujeme vašu žiadosť, beháte a chcete od nás dostávať newsletter pre bežcov, darujete krv a chcete od nás dostávať newsletter pre darcov krvi či pre účel spracovania a zverejnenia vašich osobných údajov na našej webovej stránke alebo časopise (ak ste výherca v súťaži alebo sme vás podporili grantom) - osobné údaje pre tento účel spracúvame výlučne s vašim súhlasom.
 • Pokiaľ sú vaše osobné údaje súčasťou registratúrnych záznamov (dokumentov listinných alebo elektronických), spracúvame ich v súlade so zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov. Aj vyradenie, likvidácia alebo archivácia týchto dokumentov sa spravuje plne týmto zákonom.
 • Pre účely zabezpečenia verejného poriadku, bezpečnosti, odhaľovanie kriminality a narušenia bezpečnosti, ochrany majetku spoločnosti alebo zdravia osôb nachádzajúcich sa v monitorovaných priestoroch a riadenie fyzického prístupu v rámci budovy a interných priestorov pracovísk Dôvery spracúvame vaše osobné údaje z kamerových záznamov alebo z monitorovania pohybu po našich priestoroch.

Kto je osobou zodpovednou za ochranu osobných údajov?

Našim oprávneným záujmom je spracovanie vašich osobných údajov v rámci kamerových systémov a monitorovania prístupov do a v našich priestoroch.

Kto sú príjemcovia vašich osobných údajov?

Všetci naši zmluvní partneri, ktorí spracúvajú vaše osobné údaje v našom mene. Ich zoznam nájdete v závere tejto informácie. Príjemcami sú však aj poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, platitelia verejného zdravotného poistenia, iné zdravotné poisťovne, Sociálna poisťovňa, zmluvní partneri, ktorí nám pomáhajú pre vás robiť motivačný program, exekútori, Finančná správa (daňové úrady), dôchodcovské správcovské spoločnosti, audítori, štátny archív, orgány činné v trestnom konaní, súdy, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Národné centrum zdravotníckych informácií, Ministerstvá zdravotníctva a financií, Protimonopolný úrad.

Odovzdávame vaše osobné údaje do tretích krajín (mimo krajín EÚ)?

Niektoré vybrané a zmluvou určené osobné údaje posielame do USA v rámci kvartálnej fakturácie za zamestnancov U.S. Steel Košice. (čl. 49 ods. 1 písm. b) Nariadenia).

Akú dlhú dobu spracúvame vaše osobné údaje?

Osobné údaje spracúvame tak dlho, ako nám stanovujú lehoty na ich spracovanie osobitné zákony alebo ako dlho sú určené v našom registratúrnom pláne.  Pokiaľ nám dávate súhlas, spracúvame ich tak dlho, ako je uvedené v udeľovanom súhlase. Vždy ich spracúvame len pokiaľ trvá účel ich spracovania. Pokiaľ máme s vami uzavretú zmluvu, spracúvame ich tak dlho ako trvá zmluva.

Aké sú vaše práva dotknutej osoby?

Právo na odvolanie súhlasu:

V prípadoch, keď je spracovanie osobných údajov založené na vašom súhlase, môžete tento súhlas kedykoľvek odvolať podľa postupov opísaných v príslušnom formulári súhlasu. Zaručujeme, že súhlas môže byť odvolaný rovnakým spôsobom, akým bol udelený. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania osobných údajov na základe vášho súhlasu pred jeho odvolaním. V niektorých prípadoch bude mať odvolanie súhlasu za následok nemožnosť využívať niektoré služby, ktoré sú na spracovaní vašich osobných údajov založené.

Právo na opravu:

V prípade, že máte podozrenie na nesprávnosť vašich údajov, u nás zhromaždených, máte právo nás požiadať o opravu alebo doplnenie vašich osobných údajov. Snažíme sa priebežne osobné údaje aktualizovať a neustále sa ich snažíme udržiavať presné, úplné, aktuálne a relevantné, a to na základe najnovších informácií, ktoré máme k dispozícii. V niektorých prípadoch, kedy získavame osobné údaje od iných subjektov, kedy ich sami nemáme v správe, nemáme vplyv na ich správnosť a aktuálnosť (napr. ak ste si nesplnili oznamovaciu povinnosť voči príslušným orgánom verejnej správy alebo registrom, ak vám ju stanovuje zákon a k nám údaje tento subjekt na základe zákona automaticky posiela).

Právo na obmedzenie spracovania:

Spracovanie vašich údajov môžeme obmedziť, ak:
a/ spochybňujete presnosť osobných údajov, a to po dobu, ktorú potrebujeme na overenie presnosti,
b/ je spracovanie osobných údajov neoprávnené a vy namiesto vymazania osobných údajov požadujete obmedzenie spracovania,
c/ osobné údaje už naďalej nepotrebujeme, ale požadujete ich na preukázanie, výkon alebo obhajobu svojich zákonných nárokov, alebo
d/ vznesiete námietku proti spracovaniu, zatiaľ čo my overujeme oprávnenosť vašej požiadavky.

Právo na prístup:

Máte právo nás požiadať o potvrdenie, či spracovávame akékoľvek vaše osobné údaje, vrátane napríklad informácií o tom, ktoré kategórie osobných údajov spracovávame, na aký účel sú osobné údaje používané, komu ich odovzdávame, ako dlho ich budeme uchovávať, kde sme ich získali - ak nie priamo od vás - prípadne, akým príjemcom alebo kategórii prijímateľov sme osobné údaje sprístupnili či o vašich právach s nimi spojenými. Pre podanie žiadosti môžete využiť aj vzorový kontaktný formulár uvedený v závere týchto informácií.

Potvrdenie o tom, či spracúvame vaše osobné údaje vám zašleme prednostne elektronicky alebo poštou.

Sme povinní poskytnúť vám aj osobné údaje, ktoré o vás spracúvame, ak to požadujete. Osobné údaje z dôvodu ich ochrany a bezpečnosti poskytujeme ich uložením v elektronickej pobočke alebo osobným odovzdaním v sídle zdravotnej poisťovne alebo na vami zvolenej pobočke, kde vám vaše osobné údaje budú v závislosti od rozsahu odovzdané oproti vášmu podpisu, po overení vašej totožnosti, prednostne na nosiči údajov.

Vyhradzujeme si právo účtovať primeraný poplatok za spracovanie vašej žiadosti. Uvedené sa týka najmä neadekvátnych a často opakovaných žiadostí alebo žiadostí, ktoré vyžadujú neprimerané administratívne úsilie. Poplatok bude účtovaný vo výške administratívnych nákladov spojených s vyhotovením kópií údajov (napr. cena nosiča údajov - CD, USB kľúč).

Právo na prenosnosť:

Na vašu žiadosť vám odovzdáme všetky spracúvané osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte alebo ich, ak je to technicky možné, odovzdáme inému, vami označenému prevádzkovateľovi. Toto právo je možné uplatniť za predpokladu, že spracúvame vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu alebo zmluvy, a len ak je spracovanie vykonávané automatizovane. Upozorňujeme, že uplatnenie práva na prenos údajov sa nedotýka osobných údajov, ktoré spracúvame na základe zákona.

Právo na výmaz:

Vaše osobné údaje bez zbytočného odkladu vymažeme, ak:

a/ osobné údaje už nie sú potrebné pre účel, na ktorý boli zhromaždené alebo spracované;
b/ vznesiete námietku proti spracovaniu osobných údajov na účely našich oprávnených záujmov a súčasne neexistujú žiadne naše oprávnené záujmy prevažujúce nad vašimi;
c/ je spracovanie založené na vašom súhlasu, súhlas odvoláte, a neexistuje žiadny ďalší právny dôvod pre spracovanie;
d/ boli osobné údaje spracovávané nezákonne;
e/ ich vymazanie je požadované na splnenie právnej povinnosti stanovenej právnymi predpismi Európskej únie alebo členského štátu, ktoré sa na nás vzťahujú;
f/ zhromaždené osobné údaje sa týkali osoby mladšej ako 16 rokov;

a pokiaľ spracúvanie nebolo potrebné ani pre splnenie zákonnej povinnosti alebo na určenie, výkon alebo obranu právnych nárokov.

Právo na vznesenie námietky proti spracovaniu:

Môžete kedykoľvek namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov z konkrétneho dôvodu, za predpokladu, že spracovanie nie je založené na vašom súhlase, ale na našich oprávnených záujmoch alebo oprávnených záujmoch tretej strany. V takomto prípade nebudeme ďalej spracovávať vaše osobné údaje, ak nebudeme môcť preukázať závažné oprávnené dôvody prevažujúce nad vašimi právami a slobodami. Ak vznesiete námietku proti spracovaniu, uveďte, prosím, či chcete vaše osobné údaje vymazať alebo obmedziť ich spracovanie.

Práva spojené s automatizovaným spracovaním (vrátane profilovania):

V súvislosti so spracovaním automatizovanými postupmi máte právo nás kedykoľvek požiadať o ľudský zásah týkajúci sa spracovania vašich osobných údajov, t. j. aby náš poverený zamestnanec preskúmal spracovanie uskutočnené automatizovanými prostriedkami. Súčasne môžete kedykoľvek vyjadriť svoj názor na tento postup a kedykoľvek sa proti nemu ohradiť.

Právo podať sťažnosť:

V prípade údajného porušenia platných právnych predpisov na ochranu osobných údajov môžete podať sťažnosť dozornému úradu pre ochranu osobných údajov v krajine, v ktorej žijete, resp. v krajine kde došlo k údajnému porušeniu ochrany osobných údajov. Na Slovensku je takým orgánom Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Časová lehota vybavenia vašej žiadosti pri uplatnení vašich práv:

Vždy sa pokúsime vybaviť žiadosť v priebehu 30-tich dní od jej doručenia. Lehota však môže byť vzhľadom na početnosť žiadostí a ich zložitosť predĺžená o ďalšie 2 mesiace. O tejto skutočnosti vás budeme najneskôr do 30 dní od doručenia vašej žiadosti informovať spolu s dôvodom predĺženia lehoty. Zároveň ste v tomto prípade oprávnení podať sťažnosť dozornému úradu.

Obmedzenie spracovanie vašej žiadosti:

V určitých situáciách vám nebudeme môcť sprístupniť niektoré alebo všetky vaše osobné údaje a to najmä kvôli osobitným zákonným ustanoveniam alebo pre ochranu práv a slobôd tretích osôb (napr. ak sú v jednom dokumente údaje aj iných osôb). Ak odmietneme vašu žiadosť o prístup, oznámime vám tiež dôvod odmietnutia.

Nemožná identifikácia:

Predpokladáme, že v niektorých prípadoch nebude možné dohľadať všetky vaše osobné údaje podľa identifikátorov, ktoré ste uviedli vo svojej žiadosti. V takýchto prípadoch, keď vás nedokážeme identifikovať ako dotknutú osobu, nie sme schopní vyhovieť vašej žiadosti, pokiaľ nám neposkytnete ďalšie informácie umožňujúce vašu identifikáciu. Tiež vás máme právo požiadať o overenie totožnosti v prípade, keď máme o vašej totožnosti akékoľvek pochybnosti. O dôvodoch nemožnosti vybaviť vašu žiadosť vás budeme informovať.

Podávanie žiadostí na uplatnenie vašich práv:

Obráťte sa na našu osobu zodpovednú za ochranu osobných údajov (kontaktné údaje sú uvedené v úvode tejto informácie).

Zdroje osobných údajov:

V niektorých prípadoch nezískavame osobné údaje priamo od vás, ale na základe právnych predpisov, zmlúv alebo vašich súhlasov, nám môžu prichádzať vaše osobné údaje aj od iných subjektov. Zdrojom týchto osobných údajov pre nás sú najmä:

 • Vaši zamestnávatelia,
 • Ministerstvo vnútra, ktoré má v správe príslušné registre, najmä register obyvateľov,
 • Ostatné zdravotné poisťovne na Slovensku ale aj v iných členských štátoch, prípadne styčné orgány iných členských štátov pokiaľ ide o vecné dávky poskytované našim poistencom alebo poistencom z iných členských štátov na Slovensku,
 • Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou,
 • Finančná správa SR,
 • Ministerstvo školstva,
 • Sociálna poisťovňa,
 • Ministerstvo práce,
 • Ministerstvo obrany SR,
 • Živnostenské úrady,
 • Zbor väzenskej a justičnej stráže,
 • Centrálna správa referenčných údajov (IS CSRÚ),
 • Register právnických osôb,
 • Obchodný vestník,
 • Samosprávne kraje,
 • Ministerstvo zdravotníctva,
 • Verejne dostupné registre,
 • Orgány činné v trestnom konaní,
 • Súdy,
 • Iní prevádzkovatelia, ktorým udelíte súhlas, napr. organizátori behov, Červený kríž, Nadácia pre deti Slovenska.

Zmeny týchto informácií:

Vyhradzujeme si právo aktualizovať tieto informácie. Z tohto dôvodu vám odporúčame priebežne sledovať tieto údaje. Tieto informácie sú účinné od 25. 5. 2018. Aktualizáciu znenia vidíte podľa dátumu poslednej aktualizácie.