Ochrana osobných údajov

Informácie o spracúvaní osobných údajov

Osobné údaje spracúvame na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Na základe tohto nariadenia bol na Slovensku prijatý zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Ako dotknutá osoba máte právo vedieť, ako vaše osobné údaje spracúvame. Osobným údajom je akákoľvek informácia, pomocou ktorej možno priamo alebo nepriamo identifikovať konkrétnu fyzickú osobu. „Priamo“ znamená napríklad prostredníctvom jasných identifikátorov, ako sú rodné číslo, meno či adresa; „nepriamo“ znamená pomocou kombinácie ďalších informácií. Medzi osobné údaje, ktoré spracúvame, patria najmä, ale nie výlučne, meno a priezvisko, titul, adresa bydliska, emailová adresa, telefónne číslo, bankové spojenie, IBAN, dátum narodenia, IP adresa.

Cookies: Používaním tejto webovej stránky s cookies súhlasíte. Cookies bežne slúžia k rozlišovaniu jednotlivých používateľov. Technicky ide o sériu kódov, podľa ktorých prehliadač zhromažďuje a následne odosiela informácie o vašom správaní späť na príslušný server. Na webe sú prepojenia a integrovaný obsah z iných webových stránok. Preto môžu byť počas používania webovej stránky vytvorené súbory cookies, ktoré nepodliehajú kontrole. Ide napríklad o zobrazovanie obsahu webových stránok tretej strany, napr. YouTube, Facebook. To má za následok prijatie súborov cookies od týchto služieb tretích strán. Ak chcete vedieť, ako tieto tretie strany používajú súbory cookies, prečítajte si zásady ochrany súkromia a zásady používania súborov cookies týchto služieb. Cookies si môžete nastaviť podľa vašich predstáv vo vašom internetovom prehliadači. Pomocou vášho webového prehliadača môžete kedykoľvek súbory cookie odmietnuť alebo nastaviť používanie len niektorých cookies.

Je možné, že pri poskytovaní služieb nám súčasne poskytnete aj iné osobné údaje, ktoré patria do osobitnej kategórie osobných údajov, ktorými sú najmä údaje o vašom zdraví a vašej celkovej kondícii či zdravotných obmedzeniach. Osobné údaje spracúvame tiež, ak nám to určujú osobitné predpisy (najmä o účtovníctve, daňové predpisy) alebo vaše kontaktné údaje, ktoré využívame na poradenstvo, komunikáciu s vami alebo na účely aktívneho oslovovania s ponukou našich služieb alebo služieb našich zmluvných partnerov.

Aktualizované: 26. 03. 2018

Kto je prevádzkovateľom?

Prevádzkovateľ je osoba, ktorá určuje účel a prostriedky spracovania osobných údajov. V prípade vašich osobných údajov, ktoré spracúvame, je prevádzkovateľom Ascent s.r.o., so sídlom Znievska 17, 851 06 Bratislava – mestská časť Petržalka, IČO: 501 777 02, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 109164/B (ďalej „Ascent“, „my“, „nás“, „naše“). Môžete nás kedykoľvek kontaktovať na uvedenej adrese sídla Ascent, elektronickou poštou na adrese: podpora@viktorschiller.sk alebo telefónnom čísle: 0917 338 731.

Na aké účely a na akých právnych základoch spracúvame vaše osobné údaje?

  • S plnením určených zákonných povinností je neoddeliteľne spojené aj vedenie agendy účtovníctva - v zmysle zákona o účtovníctve či iných súvisiacich zákonoch spracúvame osobné údaje aj pre tento účel.
  • Pokiaľ ste naším zmluvným dodávateľom, ste fyzickou osobou alebo vo vašom mene komunikujeme s vašimi poverenými osobami, spracúvame vaše alebo ich osobné údaje na účely plnenia zmluvy, vrátane predzmluvných vzťahov a prípadného uplatnenia a vymáhania našich pohľadávok voči vám.
  • Pre účely poskytovania služieb (kurzy a poradenstvo) vrátane dohodnutia termínov - plnenie zmluvy a predzmluvné vzťahy.
  • Pre účely priameho marketingu (zasielanie newslettera alebo občasných e-mailov o službách a produktoch Ascentu a zasielanie informácií súvisiacich s našou činnosťou, našou propagáciou, informáciách o našich zmluvných partneroch a prieskumy spokojnosti), či pre účel spracovania a zverejnenia vašich osobných údajov na našej webovej stránke alebo Facebooku (ak ste účastník kurzu a s takým zverejnením ste súhlasili) - osobné údaje pre tento účel spracúvame s vašim súhlasom alebo pre ne máme daný oprávnený záujem.
  • Pre účely propagácie a reklamy spracúvame vaše osobné údaje a fotografie vždy len s vaším súhlasom.
  • Pre účely komunikácie s vami počas alebo po skončení poskytovania služieb spracúvame údaje na základe zmluvy alebo súhlasu.

Kto sú príjemcovia vašich osobných údajov?

Osobné údaje spracúvame sami. Pokiaľ by v našom mene spracúval osobné údaje zmluvný partner, zverejníme jeho údaje na našej webovej stránke. Osobné údaje, pokiaľ nám to určuje osobitný zákon, sme povinní posielať najmä zdravotným poisťovniam, Sociálnej poisťovni, správcom daní, či na vyžiadanie súdom, exekútorom, orgánom činným v trestnom konaní a pod.

Akú dlhú dobu spracúvame vaše osobné údaje?

Osobné údaje spracúvame tak dlho, ako nám stanovujú lehoty na ich spracovanie osobitné zákony. Pokiaľ nám dávate súhlas, spracúvame ich tak dlho, ako je uvedené v udeľovanom súhlase. Vždy ich spracúvame len pokiaľ trvá účel ich spracovania. Pokiaľ máme s vami uzavretú zmluvu, spracúvame ich tak dlho, ako trvá zmluva.

Aké sú vaše práva dotknutej osoby?

Právo na odvolanie súhlasu:

V prípadoch, keď je spracovanie osobných údajov založené na vašom súhlase, môžete tento súhlas kedykoľvek odvolať podľa postupov opísaných v príslušnom formulári súhlasu. Zaručujeme, že súhlas môže byť odvolaný rovnakým spôsobom, akým bol udelený. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania osobných údajov na základe vášho súhlasu pred jeho odvolaním. V niektorých prípadoch bude mať odvolanie súhlasu za následok nemožnosť využívať niektoré služby, ktoré sú na spracovaní vašich osobných údajov založené.

Právo na opravu:

V prípade, že máte podozrenie na nesprávnosť vašich údajov, u nás zhromaždených, máte právo nás požiadať o opravu alebo doplnenie vašich osobných údajov. Snažíme sa priebežne osobné údaje aktualizovať a neustále sa ich snažíme udržiavať presné, úplné, aktuálne a relevantné, a to na základe najnovších informácií, ktoré máme k dispozícii.

Právo na obmedzenie spracovania:

Spracovanie vašich údajov môžeme obmedziť, ak:

a/ spochybňujete presnosť osobných údajov, a to po dobu, ktorú potrebujeme na overenie presnosti,

b/ je spracovanie osobných údajov neoprávnené a vy namiesto vymazania osobných údajov požadujete obmedzenie spracovania,

c/ osobné údaje už naďalej nepotrebujeme, ale požadujete ich na preukázanie, výkon alebo obhajobu svojich zákonných nárokov, alebo

d/ vznesiete námietku proti spracovaniu, zatiaľ čo my overujeme oprávnenosť vašej požiadavky.

Právo na prístup:

Máte právo nás požiadať o potvrdenie, či spracovávame akékoľvek vaše osobné údaje vrátane napríklad informácií o tom, ktoré kategórie osobných údajov spracovávame, na aký účel sú osobné údaje používané, komu ich odovzdávame, ako dlho ich budeme uchovávať, kde sme ich získali - ak nie priamo od vás - prípadne, akým príjemcom alebo kategórii prijímateľov sme osobné údaje sprístupnili či o vašich právach s nimi spojenými. Pre podanie žiadosti môžete využiť aj vzorový kontaktný formulár uvedený v závere týchto informácií.

Potvrdenie o tom, či spracúvame vaše osobné údaje, vám zašleme prednostne elektronicky alebo poštou.

Sme povinní poskytnúť vám aj osobné údaje, ktoré o vás spracúvame, ak to požadujete. Osobné údaje z dôvodu ich ochrany a bezpečnosti poskytujeme ich uložením v elektronickej pobočke alebo osobným odovzdaním v sídle zdravotnej poisťovne alebo na vami zvolenej pobočke, kde vám vaše osobné údaje budú v závislosti od rozsahu odovzdané oproti vášmu podpisu, po overení vašej totožnosti, prednostne na nosiči údajov.

Vyhradzujeme si právo účtovať primeraný poplatok za spracovanie vašej žiadosti. Uvedené sa týka najmä neadekvátnych a často opakovaných žiadostí alebo žiadostí, ktoré vyžadujú neprimerané administratívne úsilie. Poplatok bude účtovaný vo výške administratívnych nákladov spojených s vyhotovením kópií údajov (napr. cena nosiča údajov - CD, USB kľúč).

Právo na prenosnosť:

Na vašu žiadosť vám odovzdáme všetky spracúvané osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte alebo ich, ak je to technicky možné, odovzdáme inému, vami označenému prevádzkovateľovi. Toto právo je možné uplatniť za predpokladu, že spracúvame vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu alebo zmluvy, a len ak je spracovanie vykonávané automatizovane. Upozorňujeme, že uplatnenie práva na prenos údajov sa nedotýka osobných údajov, ktoré spracúvame na základe zákona.

Právo na výmaz:

Vaše osobné údaje bez zbytočného odkladu vymažeme, ak:

a/ osobné údaje už nie sú potrebné pre účel, na ktorý boli zhromaždené alebo spracované;

b/ vznesiete námietku proti spracovaniu osobných údajov na účely našich oprávnených záujmov a súčasne neexistujú žiadne naše oprávnené záujmy prevažujúce nad vašimi;

c/ je spracovanie založené na vašom súhlasu, súhlas odvoláte, a neexistuje žiadny ďalší právny dôvod pre spracovanie;

d/ boli osobné údaje spracovávané nezákonne;

e/ ich vymazanie je požadované na splnenie právnej povinnosti stanovenej právnymi predpismi Európskej únie alebo členského štátu, ktoré sa na nás vzťahujú;

f/ zhromaždené osobné údaje sa týkali osoby mladšej ako 16 rokov;

a pokiaľ spracúvanie nebolo potrebné ani pre splnenie zákonnej povinnosti alebo na určenie, výkon alebo obranu právnych nárokov.

Právo na vznesenie námietky proti spracovaniu:

Môžete kedykoľvek namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov z konkrétneho dôvodu, za predpokladu, že spracovanie nie je založené na vašom súhlase, ale na našich oprávnených záujmoch alebo oprávnených záujmoch tretej strany. V takomto prípade nebudeme ďalej spracovávať vaše osobné údaje, ak nebudeme môcť preukázať závažné oprávnené dôvody prevažujúce nad vašimi právami a slobodami. Ak vznesiete námietku proti spracovaniu, uveďte, prosím, či chcete vaše osobné údaje vymazať alebo obmedziť ich spracovanie.

Práva spojené s automatizovaným spracovaním (vrátane profilovania):

V rámci spracovania osobných údajov nevyužívame automatizované spracovanie vrátane profilovania.

Právo podať sťažnosť:

V prípade údajného porušenia platných právnych predpisov na ochranu osobných údajov môžete podať sťažnosť dozornému úradu pre ochranu osobných údajov v krajine, v ktorej žijete, resp. v krajine, kde došlo k údajnému porušeniu ochrany osobných údajov. Na Slovensku je takým orgánom Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Časová lehota vybavenia vašej žiadosti pri uplatnení vašich práv:

Vždy sa pokúsime vybaviť žiadosť v priebehu 30-tich dní od jej doručenia. Lehota však môže byť vzhľadom na početnosť žiadostí a ich zložitosť predĺžená o ďalšie 2 mesiace. O tejto skutočnosti vás budeme najneskôr do 30 dní od doručenia vašej žiadosti informovať spolu s dôvodom predĺženia lehoty. Zároveň ste v tomto prípade oprávnení podať sťažnosť dozornému úradu.

Obmedzenie spracovania vašej žiadosti:

V určitých situáciách vám nebudeme môcť sprístupniť niektoré alebo všetky vaše osobné údaje a to najmä kvôli osobitným zákonným ustanoveniam alebo pre ochranu práv a slobôd tretích osôb (napr. ak sú v jednom dokumente údaje aj iných osôb). Ak odmietneme vašu žiadosť o prístup, oznámime vám tiež dôvod odmietnutia.

Nemožná identifikácia:

Predpokladáme, že v niektorých prípadoch nebude možné dohľadať všetky vaše osobné údaje podľa identifikátorov, ktoré ste uviedli vo svojej žiadosti. V takýchto prípadoch, keď vás nedokážeme identifikovať ako dotknutú osobu, nie sme schopní vyhovieť vašej žiadosti, pokiaľ nám neposkytnete ďalšie informácie umožňujúce vašu identifikáciu. Tiež vás máme právo požiadať o overenie totožnosti v prípade, keď máme o vašej totožnosti akékoľvek pochybnosti. O dôvodoch nemožnosti vybaviť vašu žiadosť vás budeme informovať.

Podávanie žiadostí na uplatnenie vašich práv:

Žiadosti podávajte na kontakty uvedené v úvode tejto informácie alebo na kontakty uvedené na webovej stránke v časti Kontakty.

Zdroje osobných údajov:

V niektorých prípadoch nezískavame osobné údaje priamo od vás, ale na základe právnych predpisov, zmlúv alebo vašich súhlasov, nám môžu prichádzať vaše osobné údaje aj od iných subjektov. Zdrojom týchto osobných údajov pre nás sú najmä iní prevádzkovatelia alebo osoby, ktorým udelíte súhlas, aby nám vaše osobné údaje poskytli (napr. na kontaktovanie s ponukou kurzov).

Zmeny týchto informácií:

Vyhradzujeme si právo aktualizovať tieto informácie.